viernes, 31 de mayo de 2013

ABERTO O PRAZO ATA O 14 DE XUÑO PARA ANOTARSE NAS LISTAS MUNICIPAIS DE CONTRATACIÓN PARA SUSTITUCIÓNS NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

O departamento municipal de Servizos Sociais mantén aberto o prazo para a presentación de solicitudes á creación dunha lista de agarda para a contratación temporal de novos auxiliares do Servizo de Axuda a Domicilio. Esta lista de agarda ten como fin cubrir as necesidades transitorias do servizo que presta a concellería de Servizos Sociais, mediante a contratación temporal para a cobertura de vacacións, baixas médicas ou excedencias. Este listado idearase mediante o sistema de concurso no que se valorará a experiencia laboral dos candidatos nun servizo similar, os cursos relacionados directamente con este servizo e o coñecemento da lingua galega. No que respecta aos candidatos, éstes deberán ser de nacionalidade española ou dun estado da Unión Europea; ter cumpridos os 16 anos de idade; non padecer eiva física que impida o normal exercizo da función; non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente; non ter sido separado mediante expedente disciplinario doservizo do Estado, Comunidade Autónoma ou Administración Local:; contar coa titulación de formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente; ter o permiso de conducir B e contar co curso de galego Celga 3 ou ben cun curso de iniciación ou equivalente. No tocante ás solicitudes, éstas deberán presentarse denantes do 14 de xuño no Rexistro Xeral do Concello, en horario de luns a venres de 8.30 a 14.30 horas e os sábados entre as 10.00 e as 13.30 horas. Asemade tamén nestas dependencias é posible consultar estas bases e solventar calquer tipo de dúbida en relación á documentación a presentar. Toda esta información tamén está dispoñible na páxina web municipal, no enderezo www.aspontes.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario