lunes, 30 de junio de 2014

ABERTOS OS PRAZOS PARA OPTAR A NOVAS PRAZAS QUE OFERTA O CONCELLO PARA O VERÁN

Dende mañá estará aberto o prazo para anotarse nos exames que vai desenvolver o concello para a contratación de tres operarios conductores de motobomba. Haberá unha fase de concurso e posteriormente unha proba práctica sobre o manexo da motobomba. Serán as puntuacións obtidas nas dúas fases xunto coa de coñecemento do galego as que determinen os aspirantes escollidos. O mesmo prazo, ata o venres, é o que se ten para solicitar optar á praza de socorrista por tres meses. Neste caso o exame constará dunha proba práctica eliminatoria que terá como contido 300 metros de nado libre, cun tempo máximo a empregar de 8 minutos; 50 metros de nado libre con material auxiliar, máis 50 metros con remolque de compañeiro. Neste caso o tempo máximo a empregar xa son 3 minutos e 30 segundos. Serán eliminados os aspirantes que non culminen a proba no tempo establecido, cunha puntuación total máxima da proba de 20 puntos, en función do tempo empregado. Para optar a calquera das dúas ofertas, os requisitos son os habituais: Ser de nacionalidade española ou dun estado membro da Unión Europea, e ter cumpridos xa os 16 anos de idade. Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o normal exercicio da función, non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente, e non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, Comunidade Autónoma ou Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. Xa dun xeito particular, para as prazas de conductor hai que estar en posesión do carnet de conducir clase C, e para a de socorrista hai que ter a titulación oficial de socorrista. As solicitudes, ás que se achegará a documentación xustificativa dos méritos que se valoran na convocatoria , será dirixida ao Rexistro Xeral do Concello ata o venres. Logo, unha vez cumprido este trámite convocaranse xa as probas pertinentes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario